ParkAllePrivatskole

Stiftende generalforsamling

Vedtægter.jpg
blad.jpg

Vedtægter 2015

Park Allé Privatskoles vedtægter:

I

Skolens navn, adresse, hjemsted og status:

§ 1 Park Allé Privatskole, oprettet i 2014, er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution og har hjemsted i Brøndby kommune, Park Allé 292, 2605 Brøndby og CVR-nr. er: 35553231

II

Skolens formål:

§ 2 Skolens formål er at drive skolevirksomhed i henhold til friskoleloven og således udbyde undervisning i overensstemmelse med friskoleloven og folkeskolens fagkreds og obligatoriske fagområder.

Stk.. 2: Skolens formål er at drive grundskole fra 0. til 9.klassetrin og har til opgave at tilbyde undervisning, som imødekommer det danske samfunds øgede interesse i asiatiske forhold samt opfylde den danske friskolelov. Eleverne tilbydes foruden undervisning i klassiske danske folkeskolefag, undervisning i asiatiske samfundsforhold, kultur, sprog og sportsgrene samt det bagvedliggende, mentale aspekt med hovedvægt på respekten for det enkelte menneske og fællesskabet.

Stk.. 3: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs almene og faglige udvikling kombineret med fysisk træning. Målet er at styrke evnen til at lære, fokusere og være i nuet.

Stk.. 4: Udveksling af information, fordybelse og fornyelse i et stærkt fællesskab skal være centralt i alle aspekter af skolens virksomhed, og undervisningen skal bæres af undren, faglighed og engagement på vejen frem mod almen dannelse og færdigheder til gavn i livet og tilværelsen i en globaliseret verden.

Stk.. 5: Undervisningens delelementer er baseret på gensidig respekt, loyalitet, beskedenhed, disciplin, suppleret med den historiske, kulturelle baggrund og forståelse for selve formålet.

Stk.. 6: Skolen er uden religiøst eller politisk tilhørsforhold.

III

Skolens bestyrelse og leder:

§ 3 Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud - i overensstemmelse med skolens vedtægter og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. .2: Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig herfor over for bestyrelsen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår. Omfanget af og begrænsningerne i lederens generelle kompetence og ansvar fastlægges nøje af bestyrelsen i lederens ansættelseskontrakt. Lederens generelle kompetence udøves inden for friskolelovens rammer – uanset ansættelseskontraktens indhold.

§ 4 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 skal vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen) efter reglerne i bekendtgørelsen om valg og certificering af tilsynsførende.

De resterende 5 skal vælges af skolens skolekreds blandt skolekredsens medlemmer.

Stk.. 2: Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælger skolekredsen 2 medlemmer og forældrekredsen 2 medlemmer. I ulige år vælger skolekredsen 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælger forældrekredsen for et år et nærmere fastsat antal suppleanter. Suppleanten/suppleanterne optages automatisk i bestyrelsen, hvis et eller begge bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen træder ud af bestyrelsen. Skolekredsen vælger ligeledes hvert år et nærmere fastsat antal suppleanter, som automatisk indtræder i bestyrelsen, hvis bestyrelsesmedlemmer valgt af skolekredsen træder ud af bestyrelsen.

Stk.. 3: Bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen henholdsvis af skolekredsen kan afsættes af det vælgende organ i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for det afsættende organs møde indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk.. 4: Bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

§ 5 Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, Stk.. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk.. 2: Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte med formand og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk.. 3: Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal - herunder formanden - skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.. 4: Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk.. 5: Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.. 6: For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt tilsynsførende gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.

§ 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er personligt til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende.

Stk.. 2: Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem og skolelederen har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk.. 3: Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk.. 4: Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen - uden at delegation er nødvendig - til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk.. 5: Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene, og den træffer beslutning om køb/salg og pantsætning af fast ejendom, ligesom den træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om

Stk.. 6: Bestyrelsen er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af skolekredsen eller forældrekredsen, men står til ansvar at gennemføre beslutninger, som er blevet vedtaget på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 7 Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder de til enhver tid gældende regler om habilitetsbetingelser for bestyrelsesmedlemmer jfr. § 5 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. herunder bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler, private grundskoler og skolens vedtægt.

Stk.. 2: I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, vil bestyrelsen være forpligtet til at udpege en person i enten forældre- eller skolekredsen frem til næste generalforsamling.

§ 8 Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Skolens leder, viceinspektør, lærerrådsformand samt lærernes tillidsrepræsentant deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan suspendere mødedeltagelsen for ansatte ved behandling af personalesager.

IV

Regnskab m.v.:

§ 9 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk.. 2. Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler.

Stk.. 4. Bestyrelsen vælger for et år ad gangen skolens revisor, der skal være statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Genvalg af revisor kan finde sted. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om valg af revisor og om revisorskift.

Stk.. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, Stk.. 6 og 7 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Regnskabet skal være udarbejdet, revideret og afsluttet samt indsendt til Undervisningsministeriet senest den 15. april i efterfølgende regnskabsår.

§ 10 Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter og regnskaber som er godkendt i bestyrelsen, samt revisionsprotokoller. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre.

Stk.. 2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

V

Forældrekreds og skolekreds:

Forældrekredsen

§ 11 Forældrekredsen består af forældrene eller plejeforældrene til børn i skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller barnet i pleje, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed. Medlemskab af forældrekredsen er såvel en pligt som en ret for forældrene. Forældres medlemskab af forældrekredsen ophører, når deres børn ikke længere er elever på skolen.

Stk..2: Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen jfr. § 4 og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk..3: Udmeldelse af børn må ske skriftligt til skolen med mindst 3 måneders varsel til ophør ved en måneds udgang. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra dette varsel.

Stk..4: Forældre hæfter alene for depositum og skolepenge vedrørende deres børn.

Stk..5: Medlemskab af forældrekredsen giver adgang til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Hvert medlem af forældrekredsen kan afgive én stemme i forbindelse med henholdsvis valg af bestyrelsesrepræsentanter fra forældrekredsen og ved afstemning på generalforsamlingen. Ethvert medlemskab af forældrekredsen er individuelt.

Skolekredsen

§ 12 Skolekredsen består af forældrekredsen, samt andre der føler sig knyttet til skolen og måtte have interesse i skolens virksomhed.

Stk..2: Bestyrelsen fastsætter kontingentet for skolekredsen.

Stk..3: Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk..4: Medlemskab af skolekredsen kan suspenderes og/eller ophæves af bestyrelsen.

Stk..5: Bestyrelsens afgørelse om medlemskab af skolekredsen kan indankes for generalforsamlingen, såvel af et mindretal i bestyrelsen, som af den, der har modtaget afslag på optagelse eller er blevet frataget medlemskab.

Stk..6: Medlemskab af skolekredsen giver adgang til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Hvert medlem af skolekredsen har én stemme. Ethvert medlemskab af skolekredsen er individuelt.

VI

Forældrekreds, forældrekredsmøder og valg af tilsynsførende:

§ 13 Forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned. Mødet kan afholdes i tilknytning til skolens ordinære generalforsamling men med en særskilt indkaldelse, som mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

3. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter.

4. Valg af Tilsynsførende jf. gældende lovgivning

5. Eventuelt. 

Punkt 2 skal dog kun indgå i dagsordenen i ulige år, hvor der skal foretages valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for en to-årig periode. Derudover skal punktet om valg af Tilsynsførende kun indgå i dagsordenen ved udløb af valgperioden. 

Stk. 2: Skolen følger de til enhver tid gældende regler om tilsyn og tilsynsførende.

Stk. 3: I de år, hvor der skal ske valg af tilsynsførende, skal gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler fremgå af indkaldelsen, ligesom det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater.

Stk. 4: Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til de i §§ 12, 13 og 14 nævnte møder. Med hensyn til indkaldelse og afvikling gælder der fælles regler for Skolekredsmøder som for Generalforsamlingen.

VII

Fælles regler for skolens generalforsamlinger og skolekredsmøder

§ 14 Skolens ordinære generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned. Generalforsamlingens medlemmer består af henholdsvis medlemmer af forældrekredsen samt medlemmer af skolekredsen. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsrapport til orientering.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Stk.. 2: Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

Stk.. 3: Bestyrelsen drager omsorg for, at den seneste årsrapport udsendes samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen, og at indkomne forslag udsendes til forældrekredsens og skolekredsens medlemmer senest 7 dage før mødets afholdelse.

Stk.. 4: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 2 medlemmer af bestyrelsen, eller 20 % af forældrekredsens medlemmer skriftligt kræver det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 15 Medlemmerne af de respektive organer indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stk.. 2: De gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer skal fremgå af indkaldelsen. Af indkaldelsen skal bl.a. fremgå, at ethvert medlem har ret til at foreslå kandidater på mødet.

Stk.. 3: Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk.. 4: De respektive organer er beslutningsdygtige uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen

Stk.. 5: De respektive organer træffer selv afgørelse om, hvorvidt udenforstående personer kan deltage i deres møder og i givet fald hvilke personer.

Stk.. 6: Skolens ansatte og kandidater til bestyrelsen kan ikke være dirigent på skolens generalforsamlinger og på forældrekredsmøder.

Stk.. 7: Der skal føres protokol over det på skolens generalforsamlinger og på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk.. 8: Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af kredsen ønsker det.

Stk.. 9: Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ethvert medlem af de respektive organer afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

Stk.. 10: Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk.. 11: Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

VIII

Skolens drift:

§ 16 Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk.. 2: Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk.. 3: Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk.. 4: Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.. 5: Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.. 6: Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

IX

Tegningsret:

§ 17 Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af én af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk.. 2: Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk.. 3: Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog Stk.. 4.

Stk.. 4: Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

X

Ændring af skolens vedtægter:

§ 18 Bestyrelsen og skolens generalforsamling træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I bestyrelsen vedtages de ved simpelt stemmeflertal. Generalforsamlingen vedtager vedtægtsændringerne ved et flertal på min. 2/3 af fremmødte stemmer.

Stk.. 2: Vedtægtsændringer skal for at være gældende:

1. Være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

2. Sikre at vedtægterne indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis bestyrelsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen.

3. Offentliggøres på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening.

4. Angive bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift.

XI

Nedlæggelse af skolen:

§ 19 I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter regel i § 6 Stk.. 1.

Stk.. 2: Bortset fra det foran i Stk. 1 nævnte tilfælde træffer skolens generalforsamling beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk.. 3: Ophører skolen med at drive skole i henhold til friskoleloven, skal skolen nedlægges og eventuelle overskydende midler tilfalde Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter godkendelse i Ministeriet for Børn og Undervisning. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens §73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

Stk.. 4: Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen og skolekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk.. 5: Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.. 6: Det påhviler bestyrelsen omgående at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk.. 7: Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.. 8: Eventuelle overskydende midler skal tilfalde Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter godkendelse i Ministeriet for Børn og Undervisning. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens §73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

Stk.. 9: Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

§ 20 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd, skal bestyrelsen følge lovgivningen, og bestyrelsen har ansvar for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Ændringer

Vedtægterne er godkendt af bestyrelsen d. 10. november 2013.Vedtægterne er godkendt af den stiftende generalforsamling for Park Allé Privatskole, d. 26. januar 2014 og godkendt af Undervisningsministeriet d. 30. juni 2014

Ændringer er godkendt på bestyrelsesmøde den 14. april 2015 og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. maj 2015: Bestyrelsens kompetencer til at ansætte og afskedige skolens leder, § 6, stk. 4. Tilfælde med udtrædelse af bestyrelsesmedlem pga. inhabilitet, § 7 stk. 2. Definering af forældre- og skolekredsen, rettigheder og pligter, § 11, stk. 2, 3, 4. Beslutningsproces for gennemførelse af vedtægtsændringer, § 17. Dertil en række sproglige rettelser og korrektur.

 

Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231