ParkAllePrivatskole

Regler og omgangsformer for Park Allé Privatskole

På Park Allé Privatskole har vi klare regler og retningslinjer for ordentlige omgangsformer:

·       Her er rart at være fordi vi tager hensyn til hinanden.

·       Vi respekterer og lytter til hinanden.

·       Vi er høflige, hjælpsomme og taler pænt, alle skal føle sig velkomne.

·       Alle kan høre, hvad vi siger, fordi vi taler venligt sammen i et normalt stemmeleje, og møder hinanden med lydhørhed og respekt.

·       Alle kan føle sig sikre i bygningerne, fordi vi går, når vi bevæger os indendørs.

·       Alle holder skolen ren og pæn, fordi affald straks smides, hvor det skal, og sko placeres, hvor de hører til.

 

·       Alle ved, at vi hver især har et ansvar for, at Park Allé Privatskole er et rart sted at være.

foto-(21).jpg
foto-(16).jpg

Regler og omgangsformer 2

For sent/forsømmelser

Som forældre skal I give skolen besked via intranettet ved barnets sygdom eller lign. Vi ser det som jeres ansvar, at jeres barn kommer til tiden og er forberedt.

Vi underretter jer, hvis en elev jævnligt kommer for sent eller jævnligt udebliver fra undervisningen, uden forudgående besked fra jer.

 

Sprog

På Park Alle Privatskole accepterer vi ikke groft sprogbrug. Alle skal tale pænt til hinanden såvel elever, personale, forældre som grupperne imellem.  At kalde nogen noget nedladende og upassende accepteres ikke.

Underlødige håndtegn accepteres ikke.

Mobning

På Park Alle Privatskole har vi en antimobningspolitik og mobning accepteres ikke under nogen omstændigheder, og kan efter advarsler medføre, at samarbejdet mellem eleven og skolen må ophøre.

Vold og hærværk

Vi accepterer ikke voldelig adfærd. Ligeledes accepteres ikke adfærd, der fører til skade på inventar og bygninger. Groft hærværk og vold medfører hjemsendelse og evt. bortvisning. Skade på inventar og bygninger medfører erstatningskrav.  Det aktuelle tilfælde er afgørende for om samarbejdet mellem eleven og skolen må ophøre.

Mobiltelefoner, tablets, PC'er m.m.

Eleverne må ikke anvende mobiltelefoner på skolens område medmindre, der er indgået en særlig aftale. Personalet anvender mobiltelefoner i arbejdsmedfør.

Mobiltelefonen skal afleveres i klassens dueslag om morgenen og bliver udleveret når man har fri. Tablets og pc’er bruges i undervisningen til undervisningsformål. Mobiltelefoner kan også bruges i undervisningsøjemed. Det er altid læreren, der sætter rammen og giver lov til benyttelse i disse tilfælde.

I frikvartererne har alle brug for pause. Eleverne skal have mulighed for at interagere socialt, røre sig og få frisk luft. Derfor er det ikke tilladt at bruge mobiler m.m. i frikvarterene. Overholdes dette ikke, meddeles det forældrene. Skolen forventer at hjemmet tager hånd om overtrædelsen.

Brug af internettet

Det er ikke tilladt at åbne sider af voldelig eller pornografisk karakter. Internettet skal altid anvendes i forbindelse med undervisning. Overholdes dette ikke meddeles det forældrene.  Det aktuelle tilfælde er afgørende for om samarbejdet mellem eleven og skolen må ophøre.

Optagelser

Vi accepterer ikke, at der foretages optagelser af en elev eller lærer (lyd, film, billede) uden, at de involverede har givet deres accept.

Optages der uden en elev eller lærer skulle vide det og uden at vedkommende har givet accept af det, kan det straks medføre hjemsendelse fra skolen. Det aktuelle tilfælde er afgørende for om samarbejdet mellem eleven og skolen kan fortsætte.

Frikvarter

Vi er ude i alle frikvartererne, med mindre andet besluttes af ledelsen. Boldspil med hårde bolde skal ske over på ”grøn plet”, som er græsset bag skolens bygning. Kun ifølge med en voksen.

Udgang

Skolens elever skal blive på skolens område i skoletiden. Det er ikke tilladt at gå uden for skolen uden aftale med en voksen.

Rygning, alkohol, energidrikke og lignende

 

Er ikke tilladt blandt eleverne, personale og forældre på skolens område. Ved særlige lejligheder, kan der gives dispensation af ledelsen.

 

Slik, tyggegummi, kage og sukkerholdige drikke

Park Allé Privatskole har en politik om sunde kostvaner. Derfor bør usunde mad- og drikkevarer udelades. Slik og tyggegummi er ikke tilladt på skolen i dagligdagen.

Fødselsdage, skolefester og lignende er særlige lejligheder, hvor det er tilladt med sukkerholdige madvarer. Yderligere dispensationer kan gives af ledelsen.

Påklædning

Der må ikke bæres kasketter, huer, solbriller eller overtøj indenfor. Der skal skiftes fra udesko til indesko ved indgangene.  Skoene placeres altid i de dertil indrettede reoler.

Snekast

Sker efter anvisning fra skolens ledelse.

Sanktioner

Ovenstående regler og retningslinjer er indført for, at vi kan skabe trygge rammer og et godt læringsmiljø for eleverne.

Vi vil altid kontakte jer forældre, hvis der sker en overtrædelse af ovenstående regler uanset, om det er jeres barn der overtræder reglerne, eller om det er jeres barn, der er forurettet.

Sker der en grov overtrædelse, vil I og jeres barn blive indkaldt til en samtale, og vi vil sammen med jer forsøge at udarbejde en handlingsplan for at få det stoppet.

 

I særligt grove eller gentagne tilfælde, kan overtrædelsen føre til øjeblikkelig hjemsendelse fra skolen, og det aktuelle tilfælde er afgørende for, om samarbejdet mellem eleven og skolen må ophøre.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen Park Allé Privatskole / juni 2015

Lektiepolitik.

På Park Allé Privatskole er lektier en vigtig del af læringen og den faglige udvikling. På PAP betragter vi lektier som træning i viden og færdigheder, man har tilegnet sig i skolen.

Lektier skal give mening, og tage udgangspunkt i viden, man har tilegnet sig i skolen. Træning og lektier skal kunne løses uden alt for meget voksenhjælp. Alle børn skal have mulighed for at dygtiggøre sig og for at træne de faglige discipliner hjemme. Træning er et vigtigt element i en proces, hvor man bliver dygtigere og dygtigere.

Vi vil gerne holde lektier på et minimum, dels da vi har en holdning til, at vi arbejder ambitiøst og koncentreret når vi er i skole, dels da skoledagen er blevet længere. Men vi kan ikke komme uden om lektier, dels da de er en del af en faglig udvikling, og dels da de er med til at forberede eleverne på de uddannelser de møder senere i deres skoleforløb. Rutiner omkring lektier er ligeledes et vigtigt element i en struktureret hverdag.

 

Fra 0.-2.klasse, forsøger vi at holde lektier på et minimum, bredt betragtet, da vi arbejder, når vi er i skole. Lektier kan ikke undgås, men vil primært have karakter af træning, og at benytte den viden man i skolen har tilegnet sig. Daglig læsning er et vigtigt led i elevens læseudvikling, ligesom træning af fx tal og tabeller. Små skriftlige opgaver vil så småt være en del af træningen.

Fra 3.-5.klasse introduceres gradvist større skriftlige afleveringer, såsom månedsopgaver og stile. Lektiemængde i det daglige holdes stadig på et minimum, da vi arbejder når vi er i skole. Træning hjemme i form af læsning, sprog mm er en forudsætning for at dygtiggøre sig, og derfor en del af skolearbejdet.

Fra 6.-9.klasse forberedes eleverne på at møde en eventuel videregående uddannelse, hvor lektiemængden er anseeligt større. Større skriftlige afleveringer, projektopgaver mm er en del af skolearbejdet, der skal forberedes hjemme, ligesom træning indenfor de faglige discipliner er nødvendigt. Igen holdes mængden af daglige lektier på et minimum, da alle yder en indsats i skoletiden.

Opfølgning på skolearbejde som følge af fravær anses for hjemmearbejde, der evt i fællesskab med forældrene følges op på og løses, så eleven ikke er bagud i skolen. Det forventes at forældre og elev holder sig orienteret i ugeplaner under fravær.

 

 

Vedtaget i bestyrelsen 16.06.2015

blad.jpg

Test politik Park Allé Privatskole

På Park Allé Privatskole tester vi løbende vores elevers faglige kunnen. Formålet med at teste eleverne indenfor faglig kunnen, er fremadrettet at kunne bruge resultatet til målsætning for den rette indsats og differentiering for den enkelte elev, således at størst muligt fagligt udbytte opnås. Testen bliver således et arbejdsredskab for underviseren.

Vi tester elevernes læsefærdigheder to gange årligt på alle klassetrin ud fra et fagligt gennemprøvet og anerkendt materiale. Testen bruges til dels at afdække elevens standpunkt i læsning, dels at målsætte den rette indsats for udvikling, dels at følge elevens læseudvikling.

I matematik evalueres hvert emne i løbet af skoleåret med en opsamlende prøve, der tager udgangspunkt i de for emnet opsatte læringsmål. Evalueringen sendes hjem for hver gang til underskrift.

I elevens elevplaner vil resultater af diverse tests fremgå.

I skolens ressourcecenter* arbejder underviserne med tests for bedst muligt afdække den enkelte elevs faglige standpunkt og svagheder, således at den rette og målrettede indsats iværksættes.

Skolen har bevidst fravalgt at bruge de nationale tests.

Skolen tester i indeværende skoleår (2016/2017) ud fra Hogrefes dansktestmaterialer samt Alineas Format-materialer.

 

Vedtaget i bestyrelsen Januar 2017

 

*Skolens tilbud omkring støtteundervisning, læsetræning, læsevejledning samt faglige kurser af kort eller længere varighed.

Lejrskolepolitik Park Allé Privtskole

Park Allé Privatskole ser ture med klasserne som et vigtigt led i dannelsesprocessen for eleven og for relationer og sammenhold i klasserne. Vi prioriterer derfor at sende klasserne afsted på en tur med overnatning hvert andet år i deres skoleforløb. Formålet med lejrskolerne er at give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser, som de ikke får i en normal undervisning gennem et socialt og et fagligt indhold. Lejrskolerne er obligatoriske.

2.klasse: Hyttetur med 1 overnatning

Formålet med turen er, at eleverne skal prøve at være sammen på en anden måde end de plejer i den daglige undervisning. Her er fokus på det sociale og de gode oplevelser.

Turen forventes at koste 500 kr.

Tidligere ture har gået til: Helsingør, Køge

 

4.klasse: Hyttetur med 2 overnatninger

Formålet med turen er, at eleverne skal prøve at være sammen på en anden måde end de plejer i den daglige undervisning. Her er fokus på det sociale og de gode oplevelser.

Turen forventes at koste kr. 1.000

Tidligere ture er gået til: Kerteminde

 

6.klasse: Hyttetur med 3 overnatninger

Formålet med turen er dels faglig og dels socialt. Eleverne skal være sammen på en anden måde end de plejer i den daglige undervisning, samtidig skal turen have et fagligt formål, der kan inddrages i dagligdagen.

Turen forventes at koste kr. 1.500 og skal ligge i efteråret, som klassen starter i 6. klasse.

Tidligere ture er gået til: Svendborg og Bornholm

 

7.klasse: Friluftstur med 2 overnatninger

Turen er tænkt som en overlevelsestur, hvor eleverne skal udfordres på deres bekvemmelighed. Fokus er på trivsel, samarbejde og fællesskab. Formålet er at lære at overskride egne grænser. Man skal lære, at man godt kan overvinde f.eks. kulde el. lign. En lære, der kan bygges videre på i den daglige undervisning. Der skal arbejdes med samarbejdsøvelser i det fri.

Turen skal ligge i efteråret, da den ellers kolliderer med konfirmationerne i foråret.

Turen forventes at koste omkring kr. 1.000 pr. elev

Tidligere ture er gået til: Allerød

 

9.klasse: Lejrskole med 4 overnatninger til udlandet:

Turen er en dannelsesrejse, hvor vi skal opleve det at rejse i udlandet sammen. Turen skal kunne inddrages i det daglige skolearbejde og det tilstræbes, at der er et historisk og/eller et kulturelt indhold på turen.

Eleverne skal øves i at tage ansvar for sig selv, og håndtere de udfordringer, man står overfor som rejsende. (f.eks. brug af sprog, læse by- og togkort).

Turen forventes at koste omkring kr. 3.000 pr. elev.

Eleven skal selv medbringe lommepenge til snold og vand i løbet af dagene og aftenen.

Tidligere ture er gået til: Berlin og Madrid

Egenbetalingen for den enkelte elev udgør omkostningerne til rejse, ophold, mad og drikke. Klasserne opfordres til opsparingsordninger, der frivilligt styres af forældregruppen.

 

Vedtaget i bestyrelsen d. 20. september 2017

lejrskole.jpg
Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231