ParkAllePrivatskole

Tilsynsførende på Park Allé Privatskole

Tilsynsførende på Park Allé Privatskole er Iben Lindemark, certificeret tilsynsførende

Tilsynserklæring 2015-2016

I henhold til Friskolelovens § 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: 1) elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk. 2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 3) at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 4) at undervisningssproget er dansk.

Konklusion
Jeg har, siden jeg tiltrådte som tilsynsførende ved skoleårets begyndelse, besøgt Park Allé Privatskole seks gange, heraf én gang for at se skolen, holde møde med lærerne og planlægge tilsynet i samarbejde med skolens ledelse. De øvrige gange har jeg været på skolen for at deltage i undervisningen på forskellige klassetrin og i forskellige fag. Her har jeg gennem samtaler med skolens elever og personale samt ved gennemsyn af undervisningsmaterialer, skemaer m.v. forsøgt at danne mig et overblik over skolens undervisningstilbud i henhold til lovgivningen på området.


Ad 1) Jeg har i det forgangne skoleår deltaget i undervisning i dansk, matematik og engelsk på forskellige klassetrin. Jeg deltager altid i et helt modul i hver klasse, således at jeg kan få et samlet indtryk af undervisningen, herunder introduktionen til og afrundingen af timen. Jeg sørger samtidig for at se nærmere på elevernes undervisningsmaterialer, ligesom jeg undervejs indgår i samtaler med elever og lærere for at få indblik i det faglige udbytte.
Skolens lærere har fokus på at undervise på et højt fagligt niveau, der dog samtidig er tilpasset klassens og den enkelte elevs niveau. Undervisningsformen varierer fra almindelig klasseundervisning til projektundervisning. Differentieret undervisning samt brug af forskellige samarbejdsformer understøtter tillige, at den enkelte elev lærer mest muligt.
Jeg kan derfor konkludere, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk er tilfredsstillende.


Ad 2) Park Allé Privatskole følger folkeskolens kompetencemål, som er beskrevet i ”Forenklede Fælles Mål”, således at der arbejdes målrettet mod, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder på et niveau, der minimum svarer til folkeskolens.
Skolen tilbyder de samme fag som folkeskolen samt en række fag, der normalt ikke udbydes i folkeskolen fx kampkunst og kinesisk. Timetallet og den overordnede struktur i de enkelte fag følger nogenlunde folkeskolens og sikrer, at eleverne får en undervisning i de humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk/musiske fag, som svarer til undervisningen i folkeskolen.
Jeg kan via min deltagelse i undervisningen samt orientering i undervisningsmaterialer, skriftlige elevproduktioner, information på hjemmesiden m.v. konkludere, at skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.


Ad 3) Park Allé Privatskole har som en del af sit værdigrundlag at ”skabe rum for frihed til at tænke og tale, hvor viden og færdigheder opøves på en sådan måde, at argumenter og holdninger kan mødes og brydes på tolerancens vilkår som grundlag for oplysning, indsigt, dannelse, fysisk træning og demokratisk medborgerskab.”
I forbindelse med min deltagelse i undervisningen samt i aktiviteter på tværs af årgange såsom morgensamling og frikvarter har jeg kunnet konstatere, at samværet og dialogen mellem elever og lærere er præget af tillid og respekt, samt at skolen arbejder målrettet på at leve op til sit værdigrundlag.
Jeg kan derfor konkludere, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.


Ad 4) Undervisningssproget på Park Allé Privatskole er dansk.

Tilsynsbesøg

Tirsdag d. 3. november 2015

Dansk, 2. klasse: Klassen er ved at opbygge deres egen købmandsbutik, som skal munde ud i et samarbejde med det lokale supermarked. Eleverne laver i denne time dankort, medlemskort, penge og tilbudsavis, og de er generelt gode til at arbejde selvstændigt eller sammen to og to.


Dansk, 5. klasse: Klassen arbejder med undervisningsmaterialet ”Tid til læseforståelse”. Først gennemgår klassen svar på opgaverne til en fabel, som de har arbejdet med i sidste dansktime. Så går de videre til at arbejde med en reklame. De skal besvare en række spørgsmål ud fra billede og tekst. Der er god ro og koncentration i klassen.


Dansk, 4. klasse: Klassen arbejder i ”Fandango”, hvor de skal læse et romanuddrag af "Noras drøm". De læser den op i læsegrupper, som de fast er inddelt i. Bagefter skal de skrive et kort handlingsreferat, som de læser op for hele klassen. De taler i fællesskab om, hvad historien handler om, da det er en kompliceret tekst, men med lærerens hjælp får de en forståelse.

Torsdag d. 25. februar 2016

Matematik, 9. klasse: Eleverne har løst en række opgaver i Excel, og en af eleverne fremlægger resultaterne for klassen. Læreren stiller spørgsmål til og kommenterer på, hvordan man kan gribe en sådan opgave an til afgangsprøven. Efterfølgende skal eleverne løse en række statistikopgaver på ”Matematikfessor”.

Matematik, 7. klasse: Klassen arbejder med ligninger. Først gennemgår læreren, hvordan man løser en række ligninger, og derefter skal eleverne to og to løse ligninger af forskellige sværhedsgrader, som eleverne selv vælger mellem. Derefter skal eleverne arbejde med tekstligninger, hvor de skal omsætte tekststykker til en ligning og efterfølgende løse den. Eleverne arbejder generelt koncentreret om opgaverne.

Mandag d. 29. februar 2016

Dansk, 8. klasse: Klassen deltager i Politikens skoleavis-projekt, hvor eleverne skal skrive forskellige artikler om emner relateret til Børnekonventionen. Timen starter med, at lærer og elever gennemgår forskellige informationsgenrer, der bruges i avisen, hvorefter eleverne fortæller, hvilken genre og hvilket emne de arbejder med. Efterfølgende arbejder eleverne videre med deres tekster.

Engelsk, 8. klasse: Klassen læser en tekst om USA's historie. Eleverne læser højt på skift og oversætter til dansk. Bagefter arbejder eleverne med forskellige spørgsmål til teksten. Til sidst laver de en aktivitet i mindre grupper. En af eleverne i gruppen trækker et kort med et engelsk ord på, og de øvrige elever stiller spørgsmål på engelsk, som eleven skal svare på, for at de kan finde ud af, hvad ordet er.
Engelsk, 7. klasse: Klassen læser en tekst om en avatar. Timen er i øvrigt struktureret på sammen måde som ovenstående engelsktime. Fredag d. 8. april 2016
Morgensamling, 0.-2. klasse: Eleverne mødes i 0. klasse, hvor der synges sange og gives forskellige meddelelser. Ligeledes kommer et par elever fra hvert klassetrin op foran forsamlingen og roser en af deres klassekammerater for noget, de har gjort særligt godt i den forgangne uge.

Dansk, 2. klasse: Eleverne arbejder med forskellige ordklasser. Først arbejdes der med dem i klassen og efterfølgende i skolegården, hvor eleverne skal skrive ting i deres kladdehæfte, de kan se eller gøre i skolegården. Til sidst laver eleverne en stafet, hvor de skal løbe frem og tilbage til læreren, samtidig med at de skal sige et ord fra en bestemt ordklasse.

Kampkunst, 1.-2. klasse: Eleverne ankommer til dojoen, hvor de finder deres faste plads på en af måtterne på gulvet. Da alle er samlet, startes der med en koncentrationsøvelse, hvor eleverne skal være stille og lytte til en lyd. Derefter arbejdes med forskellige slag og spark. Først viser læreren dem for eleverne, hvorefter eleverne øver sig på dem.

Kampkunst, 5. klasse: Timen foregår på samme måde som ovenfor, dog arbejder eleverne på dette klassetrin med forskellige serier af slag og spark. De er generelt meget koncentrerede og intereserede i at afprøve øvelserne.

Tirsdag den 26. april 2016

Billedkunst, 4. klasse: Eleverne er ved at færdiggøre en række vægmalerier på gangen ud for klasselokalet, hvor de har malet store figurer i bevægelse. Efterhånden som de bliver færdige, skal de arbejde med at tegne med kul på papir. Her får de forskellige øvelser, hvor de skal prøve at lægge skygge på billeder. Til sidst ser klassen et uddrag af DR-programmet ”Made in Denmark”.


Natur og teknik, 1. klasse: Klassen arbejder med slanger, da de tidligere har haft besøg af en mand, som medbragte forskellige levende slanger. Først taler de i plenum om slanger generelt, og så skal de hver især løse nogle opgaver om slanger, hvor de dels skal skrive forskellige ord, der relaterer sig til emnet, og dels skal tegne mønstre på forskellige slanger.

Sammenfatning

Gennem deltagelse i undervisningen og samtaler med elever, lærere og ledelse har jeg fået et positivt indtryk af Park Allé Privatskole, hvor dygtige lærere under en kompetent ledelse formår at skabe et velfungerende læringsmiljø for eleverne. Med venlig hilsen, Iben Lindemark Certificeret tilsynsførende

tilsyn-2016-17.gif

Tilsynserklæring 2016-2017

Tilsynserklæring 2016-2017 Park Allé Privatskole Park Allé 292 2605 Brøndby Skolekode: 280542 Tilsynsførende: Iben Lindemark

Tilsynserklæring 2016-2017
Park Allé Privatskole Park Allé 292 2605 Brøndby
Skolekode: 280542
Tilsynsførende: Iben Lindemark
Baggrund for tilsynet
I henhold til Friskolelovens § 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:
1) elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.
2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
3) at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
4) at undervisningssproget er dansk.
5) om skolen i det foregående regnskabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms.
Konklusion
Jeg har i dette skoleår aflagt seks tilsynsbesøg på Park Allé Privatskole, hvor jeg dels har deltaget i undervisningen i forskellige fag samt i en Globalt Medborgerskab emneuge og en asiatisk emneuge, dels har talt med skolens ledelse, lærere og elever.
I den forbindelse har jeg noteret mig, at der er kommet en mere tydelig sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den konkrete undervisning på skolen. Således er der i langt højere grad en gennemgående rød tråd på tværs af klassetrin og fag end tidligere.
Skolen har i dette skoleår færdiggjort en større ombygning, således at der nu er indrettet velfungerende klasse- og faglokaler samt to større sale til samlinger, kampkunst m.v.
Det er således tydeligt, at skolen er godt i gang med at konsolidere sig både pædagogisk og i forhold til de fysiske rammer.
Ad 1) Jeg har i det forgangne skoleår deltaget i undervisning på forskellige klassetrin i både dansk, matematik og engelsk. Undervisningen tager primært udgangspunkt i lærebøger eller internetbaserede undervisningsmaterialer, der er målrettet det pågældende klassetrin, hvilket er med til at sikre, at undervisningen lever op til folkeskolens Fælles Mål.
Jeg har gennem deltagelse i undervisningen, ved gennemsyn af undervisningsmaterialer samt via dialog med elever og lærere konstateret, at undervisningen ligger på et niveau, der passer til elevernes klassetrin og forudsætninger. Jeg kan derfor konkludere, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk er tilfredsstillende.
Ad 2) Park Allé Privatskole udbyder de samme fag som folkeskolen, og skoleforløbet afsluttes med folkeskolens afgangsprøver efter 9. klasse. Ved den seneste afgangsprøve klarede eleverne sig som statistisk forventet i forhold til den socioøkonomiske referenceramme.
Derudover bliver eleverne undervist i kampkunst og kinesisk samt globalt medborgerskab i overensstemmelse med skolens pædagogiske grundlag. Skolen fokuserer på, at kompetencer fra disse fag, såsom arbejdsomhed, koncentration og fællesskab, overføres og anvendes aktivt i de øvrige fag til at højne fagligheden.
I forbindelse med mine tilsynsbesøg kan jeg konstatere, at undervisningen på Park Allé Privatskole er veltilrettelagt og på et passende niveau i forhold til det enkelte klassetrin. Jeg kan derfor konkludere, at skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Ad 3) Jeg har i dette skoleår valgt at fokusere på elevdemokratiet på skolen i form af elevrådet. Jeg har derfor talt med både kontaktlæreren og en elevrepræsentant, som har orienteret mig om elevrådets arbejde.
Elevrådet består af to elevrepræsentanter fra hver klasse samt en lærer, der mødes jævnligt. Her behandler elevrådet forslag, som stilles af elever eller lærere på skolen.
Elevrepræsentanten fortalte om forskellige diskussioner og forslag, der var blevet behandlet på møderne. Selv om han ikke mente, at elevrådet var specielt aktivt, udtrykte han tilfredshed med deres mulighed for medindflydelse. Ligeledes oplevede han, at demokratisk dannelse generelt er centralt placeret i undervisningen og samværet på Park Allé Privatskole.
Jeg kan på baggrund af ovenstående samtale samt via mine tilsynsbesøg konstatere, at Park Allé Privatskole forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.
Ad 4) Undervisningssproget på Park Allé Privatskole er dansk.
Ad 5) Park Allé Privatskole har i det seneste regnskabsår modtaget følgende donationer, der overstiger 20.000 kr. ex moms:
Sponsorlegeplads fra Indu, Ravmarken 30, 9970 Strandby. Legepladsen er finansieret via sponsorater fra BDO, ITdp og Indu. Legepladsen inkl. montering og vedligeholdelse har en værdi på 256. 900 kr. ex moms. Skolen skal over en syvårig periode via en serviceaftale betale Indu 138.600 kr. ex moms. Donationen kan dermed opgøres til 118.300 kr. ex moms.
Tilsynsbesøg
Tirsdag d. 6. september
Globalt Medborgerskabs-dage:
Skolen har emneuge om Globalt Medborgerskab, som også er et selvstændigt fag på skolen, hvor eleverne arbejder med medborgerskab, både i forhold til nære relationer fx igennem social træning, og i forhold til at give eleverne et globalt udsyn og en større forståelse for deres omverden.
Terrorisme, 7.-8. klasse:
Timen starter med en fælles introduktion til emnet terrorisme. Derefter deles eleverne i tre hold med hver sin lærer. Det ene hold skal se en film om emnet, mens de øvrige to hold skal læse nogle tekster. Teksterne omhandler forskellige vinkler på terrorisme, herunder forskellige typer af terrorisme og en historisk oversigt over begrebets udvikling og brug. Eleverne skal læse teksterne og efterfølgende besvare en række spørgsmål hertil. Til sidst gennemgås spørgsmålene i fællesskab på holdet.
Gruppedynamik, 4.-5. klasse:
Eleverne er inddelt på tværs af de to klassetrin og skal samarbejde om at bygge en bro ud af avispapir og tape. Broen skal have bestemte mål, men derudover skal eleverne selv beslutte, hvordan den skal udformes, så den kan stå selv og bære en mindre genstand. Alle grupper går engageret til opgaven, som dog viser sig at være ret svær, hvis eleverne ikke samarbejder og planlægger, hvad de vil gøre. Nogle grupper får bygget en bro, mens andre opgiver undervejs. Undervejs filmer læreren klassen, så eleverne efterfølgende kan undersøge, hvad der gik godt og skidt – og hvorfor.
Fredag d. 3. marts
Dansk, 7. klasse:
Klassen skal have en staveprøve, ST7, hvilket alle skolens klasser har en gang årligt. Læreren starter med at diktere de ord, der skal skrives i den første del af prøven. Derefter får eleverne tid til at rette denne del samt at udfylde den øvrige del af prøven. Efterhånden som eleverne
bliver færdige og afleverer prøven, har jeg mulighed for at skimme nogle af deres besvarelser og kan konstatere, at de alle ligger på et forventeligt niveau i forhold til klassetrinnet.
Dansk/Klassens time, 4. klasse:
Klassen arbejder med trivsel, herunder at være en god kammerat samt hvordan man håndterer konflikter. Eleverne er inddelt i grupper, som hver især har lavet en historie om en konflikt mellem nogle elever, og hvordan den bliver løst. Eleverne skal nu i gang med at filmatisere historien, og de skal derfor fordele roller og indspille de enkelte scener. Efterfølgende skal optagelserne klippes sammen til en lille film, som skal vises for hele klassen.
Fredag d. 10. marts
Matematik, 6. klasse:
Klassen starter i lighed med alle klasser dagen med et læsebånd, hvor eleverne læser i deres individuelle bøger. Derefter skal klassen arbejde med statistik og sandsynlighed, herunder at tegne forskellige former for diagrammer. Ligeledes skal de aflæse forskellige datasæt og diagrammer og herudfra besvare en række spørgsmål. Emnet gennemgås først på tavlen af læreren i samarbejde med eleverne, hvorefter eleverne arbejder videre individuelt eller i mindre grupper. Sidst på timen gennemgås opgaverne, så eleverne kan tjekke deres besvarelser.
Dansk, 5. klasse:
Skolen får snart besøg af forfatteren Cecilie Eken, og læreren er derfor i gang med at læse en af hendes romaner højt for klassen. Hun læser et kapitel op ad gangen og stiller efterfølgende spørgsmål til eleverne om det, de har hørt. Derefter skal eleverne arbejde med to af Jeppe Aakjærs tekster; Jens Vejmand og Ole sad på en knold og sang. De skal læse teksterne og besvare forskellige spørgsmål af både forståelses- og indholdsmæssig karakter, ligesom de skal sammenligne de to tekster.
Torsdag d. 16. marts
Asiatisk emneuge:
I løbet af ugen udbyder lærerne forskellige aktiviteter med relation til Asien. De enkelte aktiviteter strækker sig primært over en eller to dage, således at eleverne kan nå at prøve forskellige aktiviteter i løbet af ugen. Eleverne har på forhånd ønsket en række aktiviteter og er på den baggrund blevet inddelt i hold på tværs af alle klassetrin.
Samurai, 0.-9. klasse:
Holdet mødes i skolens Dojo (træningslokale), hvor lærerne giver eleverne en introduktion til emnet. Efterfølgende går holdet op i et klasseværelse, hvor lærerne har forberedt en
powerpoint og fortæller om Samuraiernes historie. Holdet deles i to, således at de yngste elever bliver tilbage i klassen og ser en film om Samuraierne, mens de ældste elever vender tilbage til Dojoen for at få en yderligere introduktion til emnet. Senere på dagen skal eleverne træne egentlig kampkunst med træsværd.
Body-Combat, 0.-9. klasse:
Holdet skal træne asiatisk inspireret Body-Combat, hvor der trænes forskellige ”slag” og ”spark” til musik. Timen starter med opvarmning, hvorefter eleverne øver nogle serier til musikken. Derefter deles holdet i to, som så viser serien for hinanden. Til sidst er der en kort afspænding, og timen afsluttes med en rundkreds, hvor lærere og elever taler om, hvad de har fået ud af timen.
Terracotta-soldater, 0.-9. klasse:
Eleverne arbejder med ler, hvilket er et materiale få af dem tidligere har arbejdet med. Lærerne udleverer en klump ler til alle elever og viser dem, hvordan de skal ælte leret. Ligeledes instruerer lærerne i forskellige teknikker, der skal anvendes, når man laver en figur i ler. Eleverne skal i første omgang lave en kat i ler, men efterfølgende er det meningen, at de skal bygge en efterligning af en kinesisk Terracotta-soldat.
Mandag d. 3. april
Tysk, 6. klasse
Klassen skal arbejde med årstider. De bliver inddelt i fire hold, der skal beskæftige sig med hver sin årstid. Grupperne læser en række tyske ord i grundbogen, som de skal oversætte til dansk. Derefter skal de selv finde flere ord, der passer til årstiden, ved at slå dem op i ordbogen. Til sidst skal hver gruppe fremlægge deres årstid for resten af klassen, det er dog kun den første gruppe, der når det, inden timen slutter.
Kinesisk, 6. klasse
Klassen arbejder med drikkevarer. Læreren præsenterer forskellige ord og tegn for drikkevarer, som eleverne skal lære. Dernæst ser klassen en kort film, hvor de skal høre, hvilke drikkevarer de to personer bestiller. Til sidst får de udleveret en opgave, hvor de skal forbinde illustrationer af forskellige drikkevarer med de tilhørende skrifttegn, samt indgå i en dialog med sidemanden om hvilke drikkevarer, de hver især kan lide, med inspiration fra en række sætninger på papiret.
Natur/teknik, 6. klasse
Klassen er ved at afslutte et emne om dinosaurer, som de har arbejdet med et stykke tid. Eleverne er inddelt i grupper, som skal lave en planche, hvor de besvarer en række spørgsmål,
de har fået udleveret angående dinosaurer. Plancherne består både af tekst, udklippede illustrationer og elevernes egne tegninger, som de efterfølgende skal præsentere for hinanden.
Engelsk, 1. klasse
Klassen arbejder med farverne. De ser nogle videoer med engelske sange, der omhandler farverne, og eleverne har tydeligvis hørt dem før, for de synger flot med. Derefter skal eleverne lave en leg to og to, hvor den ene skal vælge en farve, som den anden skal gætte. Til sidst får eleverne udleveret en tegning, hvor der står på engelsk, hvilke farver de enkelte felter skal have. Eleverne er meget optagede af opgaverne.
Torsdag d. 20. april
Tysk, 8. klasse:
Klassen arbejder med at analysere tyske sætninger i deres arbejdsbog ”Logo!”. Læreren gennemgår sammen med eleverne, hvordan man finder grundled, genstandsled, hensynsled og omsagnsled til grundled samt de dertilhørende bøjninger af bestemte og ubestemte kendeord samt personlige stedord. Efterfølgende skal eleverne arbejde videre med opgaven individuelt eller i mindre grupper. En del elever finder det dog meget svært, og læreren samler dem derfor og hjælper dem med de resterende opgaver.
Kinesisk, 4. klasse:
Klassen har tidligere læst en tekst med tilhørende illustrationer om en lille heks. Læreren gennemgår sammen med eleverne de vigtigste gloser fra teksten, både med hensyn til udtale og det tilhørende skrifttegn. Derefter læser eleverne teksten, der både er skrevet med skrifttegn og pinyin, op igen på skift. Til sidst får eleverne nogle tilhørende opgaver, hvor de skal øve sig i at huske gloserne og skrive dem med skrifttegn. De elever, der er færdige, får ekstra opgaver.
Dansk, 7. klasse:
Klassen er i gang med at læse Bjarne Reuters ”7.A”. Læreren gennemgår sammen med eleverne indholdet i de kapitler, de har læst til denne dag, og der tales om sammenhængen mellem den nutidige klasse i bogen og søfolkene ombord på skibet hundrede år tidligere. Til sidst får eleverne en række spørgsmål til teksten, som de skal besvare. Når de er færdige, kan de læse videre i romanen.
Natur/teknik, 2. klasse:
Klassen skal starte op med et nyt emne om husdyr, og denne time fokuserer på geder. Læreren taler med eleverne og stiller dem en række spørgsmål om geden. Det er meningen, at klassen skal se en film om geder, men filmen virker ikke, på trods af at læreren kort tid forinden har
tjekket dette. Eleverne får i stedet udleveret en stregtegning af en dansk ged, og de skal så finde et billede af en tilsvarende ged på nettet og farvelægge tegningen i de tilsvarende farver. I mellemtiden finder læreren en anden film frem, der handler om gårdens dyr generelt, som klassen ser i stedet.
Sammenfatning
Det er altid en fornøjelse at besøge Park Allé Privatskole, hvor jeg hver gang bliver mødt af interesserede elever og imødekommende lærere, der beredvilligt og velovervejet besvarer de mange spørgsmål, jeg stiller dem. Jeg har i det andet år som tilsynsførende lært skolen endnu bedre at kende og kan konstatere, at der i løbet af perioden er sket en positiv udvikling, således at der nu er en tydelig og gennemgående profil på skolen, der udmønter sig i en mere ensartet undervisning, samtidig med at ledelsen og medarbejderne til stadighed arbejder på at udvikle nye pædagogiske tiltag og sikre en høj faglighed.
Med venlig hilsen,
Iben Lindemark Certificeret tilsynsførende

Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231