ParkAllePrivatskole

Evaluering

Tilsynsførende på Park Allé Privatskole er Iben Lindemark, certificeret tilsynsførende.

På Park Allé Privatskole har vi valgt at blive eksternt evalueret af en fra ministeriet udpeget certificeret tilsynsførende. Den tilsynsførende kommer på besøg på skolen flere gange i løbet af skoleåret og sikrer, at skolen står mål med lovgivningen og målsætninger for at drive en fri grundskole.

Tilsynserklæringen finder I under Forside.

Skolen evaluerer selv løbende vha. bl.a. elevplaner, læringsmål, karakterer, skole-hjemsamtaler mm.

Tilbagemelding til forældrene omkring elevens faglige og sociale standpunkt finder I nøjere beskrevet under menupunktet Skolehjem samarbejdet

Evaluering af den samlede undervisning 2016

Evalueringen af den samlede undervisning er foretaget af skolens lærergruppe i samarbejde med ledelsen i efteråret 2016.

Det samlede timetal for skolen følger det ministerielt udmeldte og fungerer. Vi har dog i år valgt at springe faget madkundskab over og i stedet bruge flere timer på håndværk og design samt svømning. Evalueringen af denne prioritering finder sted i løbet af foråret 2017.

Fagene, som er særlige for Park Allé Privatskole, skal frem over styrkes endnu mere og værdisætningen omkring dem gøres tydeligere. Kampkunst er et dannelsesfag med muligheder for den enkelte elev. Tanken om, at Dojo-kun gælder hele skoledagen, skal styrkes og dyrkes. Et meget fint koncept omkring målsætningen for faget skal igen i spil. Med indflytningen i vores nye træningssal er vi allerede godt på vej igen.

Faget Globalt medborgerskab er et dannelsesfag med fokus på det relationelle, identitet, dannelse og demokratisk dannelse. Med demokratisk dannelse i fokus på ministerielt plan i øjeblikket, synes vi, at vi er på forkant med netop dette fag. Faget vil fortsat være at finde både i det daglige og som temadage hen over skoleåret.

Skolens naturfag har været udfordret af manglende faciliteter. Med den nye eksamensform i udskolingen for naturfag, udfordres fagene yderligere. Vi har derfor valgt at omlægge skemaerne, således at to af naturfagslærerne kan parallelkøre forløb i samarbejde omkring to klasser. Forløbene tilrettelægges også som kurser, og mere projektorienteret arbejde omkring opgaver indføres også i andre fag for at øve netop denne arbejdsform. Der er en stor pædagogisk fordel i, at eleverne trænes endnu mere i at gå undersøgende og nysgerrigt til værks, i at samarbejde med andre og i at arbejde projektorienteret.

Idrætsundervisningen har været udfordret pga. manglende lokaler, men ved i dette skoleår at leje sig ind hver 2. uge, og dermed have dobbelt op på idræt hver anden uge, får eleverne et godt udbytte af undervisningen i idræt. Samtidig minimeres spildtid på transport frem og tilbage. Med Kampkunst på skemaet op til 4 gange om ugen, er der yderligere fokus på bevægelse, motorik, koordination og styrke.

Vi har ønsket at styrke vores 4. sprogfag, kinesisk, der de to første år har været at finde på skemaet en lektion om ugen. I dette skoleår er faget sat op til to enkeltlektioner om ugen med lige dele fokus på sprog og kultur. Udbyttet evalueres i forbindelse med, at næste skoleårs timetalsplan skal besluttes.

Skolens undervisningsmateriale veksler mellem online portaler, grundbøger og engangsbøger. Vekselvirkningen mellem materialerne fungerer og fortsætter. Udfordringen ved online materialet er, at eleverne hjemmefra, ikke i så stort et omfang som vi kunne ønske, hjælpes til at huske tablets, opladere og computere. Diverse udfordringer omkring net-opkobling er vi ved at have løst hele skolen rundt. Undervisningsmaterialerne evalueres årligt sidst på skoleåret.

Næste samlede evaluering finder sted marts 2018.

 

Evaluering af den samlede undervisning 2018

Evalueringen af den samlede undervisning er foretaget af skolens lærergruppe i samarbejde med ledelsen i sommeren 2018.

Det samlede timetal for skolen følger det ministerielt udmeldte og fungerer. Vi har haft øje for, at ikke skoledagen bliver for lang for eleverne. Med både kampkunst og kinesisk på skemaerne som timer ud over de ministerielt udmeldte, har vi i indeværende skoleår valgt at nedprioritere timetallet i musik, sprogfag samt kreative fag. For skoleåret 2018-2019 er timetallet i sprogfag og kreative fag sat op, så vi igen ligger på ministerielt niveau. En prioritering vi forventer at fastholde frem over.

Fra skoleåret 2018-2019 er der indført faget madkundskab, da skolen har fået eget madkundskabslokale, til at styrke de ”kloge hænder” for klassetrinnene 5. og 6. klasse. Udskolingsklasserne bliver tilbudt madlavning som tilbudsfag fra september 2018.

Faget musik er et hidtil nedprioriteret fag pga. manglende ressourcer og et hensyn til skoledagens længde. Fra skoleåret 2018-2019 vil skolen indføre flere morgensamlinger med sang og musik, ligesom et arbejde med anbefalinger til musikundervisningen vil gå i gang, med henblik på at styrke faget fra skoleåret 2019-2020.

Fagene, som er særlige for Park Allé Privatskole, skal fortsat styrkes og dyrkes og vi er godt i gang. Dojo-kun er implementeret mere i klasserne og der er indført mere tværfagligt samarbejde mellem kampkunst og de øvrige fag, ligesom Dojo-kun værdierne i højere grad afspejles i skolehverdagen. I skoleåret 2018-2019 vil der fortsat være fokus på brobygningen mellem dojo og klasselokale, både blandt elever og personale og både i den daglige undervisning og som personale-aktiviteter. Kampkunst er et dannelsesfag med muligheder for den enkelte elev. Tanken om, at Dojo-kun gælder hele skoledagen, arbejder vi videre med. Vi mener at kunne få øje på, at eleverne tager læring og viden fra dojo’en med ud i klasselokale og frikvarter, hvilket styrker os i, at vi er godt på vej og i gang. Vores nye træningssal har fungeret godt og har været et stort plus for skolen. I kampkunst er der i øvrigt indført capoiera.

Faget Globalt medborgerskab er et dannelsesfag med fokus på det relationelle, identitet, dannelse og demokratisk dannelse og globalt udsyn. Med demokratisk dannelse i fokus på ministerielt plan synes vi, at vi er på forkant med netop dette fag. Faget vil fortsat være at finde både i det daglige og som temadage hen over skoleåret hvor arbejdet med trivsel, kultur og relationer sætter positive spor.

Skolen har fået eget naturfagslokale, men mangler stadig at investere i værkstedsmaterialer. Vi er fortsat opmærksomme på, at den nye eksamensform i udskolingen for naturfag udfordrer fagene. Vi har derfor også for næste skoleår valgt at lægge skemaerne, således at to af naturfagslærerne kan parallelkøre forløb i samarbejde omkring to klasser. Forløbene tilrettelægges også som kurser, og mere projektorienteret arbejde omkring opgaver indføres også i andre fag, for at øve netop denne arbejdsform. Der er en stor pædagogisk fordel i, at eleverne trænes endnu mere i at gå undersøgende og nysgerrigt til værks i, at samarbejde med andre og i at arbejde projektorienteret.

I foråret 2018 gennemførte skolen en naturfaglig uge under overskriften STEAM-uge, med fokus på at gå undersøgende til værks indenfor de naturfaglige og kreative fag. En succesfuld uge som vi gentager i skoleåret 2018-2019 med endnu mere fokus på naturfag.

Idrætsundervisningen foregår på tre lokationer hvor vi som skole kan leje os ind. Timerne til idræt starter først fra 4.klasse, og lægges fra 5.-9. klasse som ydertimer, for at minimere transporttid frem og tilbage. Vi er gået bort fra at lægge idræt hver anden uge med 4 timer ad gangen, da det krævede for højt et energiniveau af både elev og underviser. Kampkunst er på PAP en del af pensum i faget idræt, hvor kampkunstdelen tegner sig for halvdelen af pensum.

Vi har efter de første tre år besluttet at skære ned på antallet af kinesisktimer, og tilbyder igen fra skoleåret 2018-2019 kinesisk som obligatorisk fag for 4.-7.klasse som obligatorisk fag. Faget bliver ikke en del af vores eftermiddagstilbudsfag. Igen med fokus på antallet af lektioner på en skoledag, samt et ønske om at opprioritere skolens øvrige sprogfag, blev det evalueret, at elevernes interesse og udbytte af kinesiskundervisningen ikke er til, at faget skal fylde så meget, som det har gjort hidtil.

Skolens undervisningsmateriale veksler mellem online portaler, grundbøger og engangsbøger. Vekselvirkningen mellem materialerne fungerer og fortsætter. Udfordringen ved online materialet er fortsat, at eleverne hjemmefra, ikke i så stort et omfang som vi kunne ønske, hjælpes til at huske tablets, opladere og computere. Undervisningsmaterialerne evalueres årligt sidst på skoleåret.

Skolen prioriterer fortsat timer til ture og lejrskoler som en vigtig del af fællesskab og dannelse.

Skolen har forskoleåret 2018-2019 indført deletimer i fagene dansk og matematik fra 4.-9.klasse, efter et prøveår i 8.klasse, hvor timerne var en succes på flere måder.

I indskolingen prioriterer skolen fortsat to-lærertimer.

I løbet af sidste skoleår er en del af skolens elever afdækket med ordblindhed, hvorfor specialcenterressourcerne primært er gået til undervisning af disse elever. Skolen har tilført flere ressourcer til specialundervisning fra skoleåret 2018-2019, ligesom alle lærere har været på kursus i hjælpemidler til netop ordblinde elever, for at kunne imødegå med den rette hjælp i det daglige.

Skolen har også i skoleåret 2017-2018 været under ombygning til det bedre. Vi har netop indviet en udbygning af vores udskolingsafdeling, et nyt skolekøkken til gavn og glæde for både skole og SFO, nyt garderobeområde og depoter samt en multibane i vores skolegård. Multibanen i skolegården er første forbedring af en trængende skolegård. Det forventes, at der i årene frem vil ske flere forbedringer i skolegården. Indendørs har vi nu brug for arbejdsro og tid til at indtage vores nye områder. Her forventes ikke yderligere om-eller udbygning indenfor nærmeste fremtid.

Skolen fremstår nu som en skole, der kan tilgodese det meste af en skoledag.

 

Næste samlede evaluering finder sted marts 2021.

Historien om pigen som hele tiden råbte.jpg
Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231