ParkAllePrivatskole

Tilbagemelding og vurdering på elevens faglige og sociale standpunkt

Park Allé Privatskole ønsker et tæt forældresamarbejde, hvor skole og forældre i dialog og med fælles ansvar, udvikler barnet til at blive så dygtigt som muligt. Skolens forældre har ret til tilbagemeldinger og vurderinger på elevernes udbytte af skolegangen på Park Allé Privatskole. Forældrene kan til enhver tid henvende sig til skolen, hvis de har behov for en uddybning af noget, eller er bekymrede for deres barns faglige og sociale udvikling. Skolens forældre har pligt til at holde sig orienterede om deres barns skoledag, følge op på lektier, mails, ugeplaner mm således at elevens faglige udbytte bliver størst muligt. Skolens forældre har ansvar for, at deres barn følger med i skolen, møder forberedte, og for at holde skolen orienteret om særlige hensyn i forhold til barnet. Skolens forældre har pligt til at deltage i forældremøder og anden mødeaktivitet vedr. deres barn.

På Park Allé Privatskole evalueres og tilbagemeldes elevernes faglige udbytte og sociale udvikling i form af:

·        Elevplan

·        Elevsamtale

·        Karakterer

·        Skolehjemsamtale

·        Projektopgave

·        Terminsprøve

 

·        Afgangseksamen

skoleelev.jpg
foto-(16).jpg

Elevsamtale, elevplan og skolehjem samtale

Elevsamtalen:

Skolen afholder mindst en gang om året en elevsamtale mellem læreren og eleven. Samtalen tager udgangspunkt i evalueringen af elevens faglige såvel som sociale standpunkt. Fremadrettede mål for eleven aftales og skrives ind i elevens elevplan. Målene evalueres løbende.

Skole hjem samtalen:

Skolen afholder hvert år to skole-hjem samtaler.Samtalen mellem læreren, forældrene og eleven tager udgangspunkt i elevens faglige og sociale standpunkt.  Samtalerne placeres med en i hvert semester.

Til samtalen aftales, hvordan eleven eventuelt skal hjælpes til at opnå de opsatte mål

Elevplanen:

Er skolens skriftlige tilbagemelding til eleven og forældrene.

I elevplanen beskrives fagene:

·       Dojo-kun og kampkunst, på alle klassetrin

·       Globalt medborgerskab, på alle klassetrin

·       Dansk, på alle klassetrin

·       Matematik, på alle klassetrin

·       Engelsk på 4. og 6. klassetrin

·       Kinesisk på 5. og 8.klasse.

For hvert fag beskrives elevens arbejdsindsats og faglige kunnen, samt en hjælp til, hvordan eleven kan nå målene.

Elevplanerne modtages forud for skolehjemsamtalen.

Karakterer og projektopgave

Karakterer starter i 6.klasse og bliver givet efter 12 skalaen.

Karakterer

Karakterer starter i 6.klasse og bliver givet efter 12 skalaen.

 

I 6.-9.klasse gives karakter for større skriftlige fremstillinger samt projektfremlæggelser. Sammen med karakteren gives også en skriftlig tilbagemelding.

I 7. og 8.klasse gives to årlige standpunktskarakterer, der beskriver elevens standpunkt i eksamensfagene. Karakteren uddybes mundtligt af læreren, hvor eleven vejledes til, hvordan han/hun kan forbedre sig.

 

 

1.karakter gives senest i uge 43 til kontoret og udleveres til eleverne fredagen inden første skolehjemsamtale.

 

 2.karakter gives senest i uge 24, og udleveres til eleverne fredagen inden den anden skolehjemsamtale.

 

I 9.klasse gives tre årlige standpunktskarakterer.

 

 1.karakter gives senest i uge 41 til kontoret og udleveres til eleverne fredagen inden første skolehjemsamtale.

 

 2.karakter gives senest i uge 3 til kontoret og udleveres til eleverne fredagen inden anden skolehjemsamtale.

 

 3.karakter gives senest i uge 16 og oplyses til eleverne i uge 17. Denne karakter er årskarakter og er eksamenskarakter ved dimission

 

 

 

Projektopgave

 

I 8. og-9.klasse afholdes projektopgave. Projektopgaven tilrettelægges i årsplanen ved skoleårets start. Projektopgaven tilgodeses med en uges omlagt skema, hvor to af dagene bruges til fremlæggelser. Eleverne får tilbagemelding i form af en karakter, der uddybes skriftligt. Projektopgaven er en gruppeopgave, hvor den enkelte elev bedømmes individuelt. Der er mødepligt til fremlæggelserne.

 

Terminsprøver

 

Der afholdes skriftlige terminsprøver i 8.-9.klasse én gang årligt i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk/fransk. Terminsprøven bedømmes med en karakter samt mundtlig uddybning. Terminsprøverne ligger i november/december måned.

 

Prøveeksamen

 

Skolen afholder mundtlige prøveeksamener efter undervisningsministeriets gældende regler i 8. klasse i fagene dansk, matematik og engelsk. Her ud over kan vælges et eller flere fag af skolen.

 

Afgangseksamen

 

Skolen afholder afgangsprøver efter undervisningsministeriets gældende regler og vejledninger efter 9.klasse.

 

hænder op mindre og beskåret.jpg
Park Allé Privatskole - Park Alle 292, 2605 Brøndby - Tlf. 29 898 292 - CVRnr. 35553231