Optagelseskriterier

Principper for optagelse ud fra ventelisten:

  • Skolen prioriterer en nogenlunde lige fordeling af drenge og piger.
  • Børn der har, eller har haft, søskende på skolen efter anciennitet på ventelisten. Definition af søskende: Børn, der deler husstand med et barn, der går på skolen.
  • Børn af ansatte på skolen efter anciennitet på ventelisten.
  • Børn efter anciennitet på ventelisten, der ønsker pladsen på det aktuelle tidspunkt.


Det er til enhver tid skolens vurdering, om vi kan tilbyde en plads, der er gældende.

Sådan fungerer det

Når man som forældre ønsker sit barn optaget på skolen, sender man en mail til
venteliste@parkalleprivatskole.dk, hvor efter man vil modtage en opskrivningsblanket, som udfyldes og returneres til samme mailadresse.
Sammen med den udfyldte blanket, indsættes 450 kr. på Bankkonto: reg.nr: 0400 kontonr:

Man er først optaget på ventelisten, når betalingen er registreret. Anciennitetsdato på ventelisten er
den dato skolen har modtaget opskrivningsgebyret.
Barnet er nu indmeldt på ventelisten og I vil først blive kontaktet, når et tilbud om plads bliver aktuelt.


Når der bliver en ledig plads i en klasse, kontakter skolen forældrene til det barn, der står først på ventelisten efter gældende principper til klassetrinnet. Der aftales et møde, hvor forældrene og skolelederen deltager. Til denne samtale orienteres om barnet både fagligt og socialt, lidt om familien, om skolens hverdag, regler og forventninger til eleverne og forældrene. Herefter vurderes det, om barnet skal på besøg i klassen eller er klar til at starte.
Hvis begge parter efter besøget i klassen er enige om, at der kan etableres et frugtbart samarbejde, optages eleven umiddelbart.


Skolen bruger den første måned til at vurdere, om den nye elev falder godt til, dvs. bidrager positivt i hverdagen og om klassen tager godt og ordentligt imod. Dette er forudsætninger for, at eleven kan fortsætte på skolen og få en god oplevelse af skolegangen.


Såfremt man takker nej til et pladstilbud, kan man vælge at få sit barn slettet fra ventelisten eller at få sit barn sat som passiv på ventelisten. Vælger man at have sit barn stående som passiv på listen, med ønsket om at blive aktiveret på et senere tidspunkt, vil eleven dog komme ind på den aktive
venteliste med en ny anciennitetsdato, som svarer til datoen for aktiveringen.