Værdigrundlag

 

Dannelsesdelen er det, vi som friskole vil ekstra. Det er den del af et skoleliv, vi mener giver mere helstøbte børn, og som ”det mere” de får med i bagagen til at møde verden. Skolens dannelsessyn deler vi med Grundtvig, der mente at alle, uanset baggrund, med de rette indstillinger, kunne blive hele, dannede, frie og tænkende mennesker i fællesskabet. Vi lægger derfor bevidst stor vægt på dannelsesdelen i skolehverdagen.

Vi har fokus på færdigheder som Nysgerrighed og Selvkontrol og øje for, at sociale færdigheder vil medføre bedre vilkår for at klare sig godt i livet. At blive mentalt robust er et af de fineste værktøjer vi kan give vores børn med i bagagen. Vores børn skal lære vedholdenhed og selvkontrol. De skal lære at styrke og dyrke indre ro, sammenhæng og perspektiv. Det er her, at vi som skole, kan gøre en forskel. Vi sætter disse værdier på skemaet og arbejder målrettet og løbende med bl.a. fællesskaber, selvkontrol, sociale kompetencer og ro.

Bevægelse i hverdagen er et prioriteret element og er med til at skabe fællesskab og styrke motoriske færdigheder. Vores elever får rørt sig hver dag, dels i vores dojo, dels i undervisningen, dels i skolens SFO. 

Skolen prioriterer fælles oplevelser, lejrskoler, ture, forløb på tværs af klasser og fag og oplevelser, der alt sammen er med til at styrke fællesskabet og dyrke dannelsen.

I friskoleverdenen er vi inspirerede af Grundtvigs skolesyn, da det tager udgangspunkt i dannelsen og i betragtninger om, at eleven skal mødes hvor eleven er. Samtidig skal læreren sørge for, at det bliver både muntert og virksomt at lære og at gå i skole. Grundtvig mente, at ”Glæden ved at lære bevarer glæden ved at lære”, samt at man gerne skulle gå glad i skole hver dag, men endnu gladere hjem igen.

Læreren skal støtte og hjælpe eleverne til at finde ud af, hvem de selv er og lære dem, at ethvert barn er noget særligt og forskelligt. Tanken er, at et menneske, der hviler i sig selv, har nemmere ved at indgå i fællesskaber.

Den grundtvigianske tankegang danner hermed grobund for vores værdigrundlag. 

 

Skolens værdigrundlag bygger på 3 elementer:

-Høj faglighed, med fokus på værdier som arbejdsomhed, koncentration, engagement, motivation

-Dojo-kun, et sæt leveregler udledt af traditionel kampsport, med fokus på værdier som selvkontrol, udholdenhed, fokus, respekt, ambition

-Globalt Medborgerskab, med fokus på værdier som trivsel, relationer, fællesskab, nærvær

 

 

Faglighed på PAP

Faglighed i undervisningen er naturligvis en forudsætning for en udbytte- og lærerig undervisning. 

Vores lærere er fagligt velfunderede og har ambitioner på elevernes vegne. Vi går op i, at den enkelte elev oplever at udvikle sig fagligt både gennem små og store succeser. Vi gør os umage med, at det enkelte barn hver dag oplever at lære. Vi tager altid udgangspunkt i, hvor eleven er, og har det som udgangspunkt for målsætningen omkring, hvor vi skal hen. Vi har øje for, at undervisningen er motiverende, vedkommende og relevant. Undervisningen varieres og differentieres så vidt muligt, således at alle i elevgruppen nås. 

Undervisningsmaterialerne varieres mellem bogmaterialer, værkstedsundervisning og netportaler. Motivation og viljen til at prøve og hele tiden gøre sit bedste tages af eleven med fra Dojo til klasselokalet, og italesættes af underviseren.

I undervisningen forventer vi, at der er fokus på opgaven, ro til læring og arbejdsomhed i det hele taget. Værdierne fra Dojo-kun som fx fokus, ambition og koncentration er med hos eleven, og bruges af eleven som redskaber og motivation. 

Den gode relation mellem lærer og elev er betydningsfuld for elevens udbytte af undervisningen. Læreren tager ansvaret for, at den anerkendende tilgang, høflige tone og gode stemning går begge veje, og danner grundlaget for et rart og trygt læringsrum for alle.

Vi følger de ministerielt fastsatte mål for fagene. De faglige målsætninger fastsat af

undervisningsministeriet, er både dækkende, fyldestgørende og ambitiøse, hvorfor vi har valgt at tage udgangspunkt i dem her på skolen også.

Skole-hjem samarbejdet

Det gode samarbejde omkring elevens faglige udbytte tager udgangspunkt i et godt skole-hjem samarbejde. En forudsætning for et godt udbytte af skoledagen, er et læringsparat barn. Her spiller samarbejdet med forældrene en vigtig rolle. Hjemmefra er ugeplanen læst, der hjælpes med at huske den forberedelse et fag kræver, og man får fulgt op på eventuelle manglende opgaver. Det forventes, at man som forældre bakker op om skolens faglige tiltag, omtaler skolen og personalet positivt samt bakker op om skolens regler generelt. 

Fra skolens side informerer vi forældrene via ugeplanen om ugens indhold, og hvilke lektier eleven skal aflevere. Vi vil rettidigt tage kontakt til hjemmet omkring bekymrende adfærd eller situationer, ligesom forældrene altid er velkomne til at tage kontakt til skolen, hvis noget undrer eller bekymrer. 

Information og oplysning giver tryghed for alle parter og giver det bedste grundlag for et givende skolehjem samarbejde og det bedste fundament for den gode og udbytterige skoledag.

 

 

 

Dojo-kun og kampkunst

Kampkunst er en vigtig del af skolens profil og meget mere end bevægelse. Det er også dannelse. Med faget vil vi have fokus på dojo-kun, de 5 regler, der gælder i vores dojo, og som også gør sig gældende i løbet af skoledagen i det hele taget. Faget sigter mod at bygge bro mellem træningen i dojoen og hverdagen i det hele taget. Eleven træner færdigheder, der kan bruges resten af livet og skaber positive relationer til klassen og skolen. 

Kampkunst træner evnen til at vende tilbage i balance, når vi bliver udfordret af vores følelser. Vi oplever alle at mærke følelser af forskellig slags. Livet byder på vindstød. At træne at håndtere de følelser, man som menneske møder, når vi er i ro, giver redskaber til at handle med overblik i udfordrede situationer og til at håndtere de vindstød livet af og til giver. 

Kampkunst har også fokus på fællesskabet og skaber fælles oplevelser, fælles sprog og positive relationer til bl.a. klassen og skolen, samtidig med, at eleven får rørt og bevæget sig i løbet af skoledagen. 

De 5 grundværdier; dojo-kun

  1. Søg den perfekte karakter: Heri skal søges den perfekte karakter for en selv. Positive træk skal ved træningen af krop og sind fuldkommengøre ens karakter, når man samtidig følger etiske regler i dagligdagen. Gøres dette til en vej igennem livet, opnår man den optimale opmærksomhed omkring egne vaner og dermed en bedre karakter.

Disse træk kan f.eks. bestå af følgende: 

Ydmyghed: At være høflig over for den eller dem man omgås, at undgå praleri eller overdreven tilfredshed med sig selv. 

Ydre Disciplin: At følge retningslinjer og regler for adfærden i sammenhæng med trænings- og skoleaktiviteter. 

Indre Disciplin: At observere sine mentale vaner og tanker, at opøve evnen til at se forskellen mellem positive og negative tanker og følelser og deres virkninger på en selv og andre, at bevidst vælge og dyrke de positive sindstilstande og deres virkninger og fravælge de negative.

  1. Vær oprigtig/Ærlighed: Ærlighed over for sig selv og over for andre mennesker. Ærlighed kan også indbefatte åbenhed: At oplyse om sine beslutninger og handlinger og derved at gøre det nemt for andre at gennemskue og få indsigt i dem, at være direkte i tale og handling uden at skjule noget, at udvise tillid og fortrolighed, at være modtagelig og lydhør for nye ideer og initiativer.
  2. Vær stræbsom: Altid være ambitiøs med det man laver. En ufravigelig oprigtighed over for sig selv, om det nu er den maksimale indsats man har ydet. Dette gælder i alle livets forhold. I stræbsomhed ligger også fightervilje: At være vedholdende og kæmpe hårdt for at opnå et godt resultat.
  3. Respekter andre: At anerkende andres værdi som mennesker, at ønske for andre, hvad man ønsker for sig selv. Respekt er også omsorg for andre, at være venlig, hensynsfuld og hjælpsom.
  4. Udvis selvkontrol: Vær ikke aggressiv eller voldelig i adfærd. Man tilstræber en værdig optræden under alle forhold og samtidig en ansvarlighed over for det som man repræsenterer (skole, forening, familie o. lign.).

Vores følelser er OK, dem mærker vi alle. Det spændende er, hvordan vi kan lære at håndtere dem. I arbejdet med selvkontrol trænes at finde ro og balance, når vi udfordres af vores følelser. At mestre selvkontrol kan dermed være konfliktnedtrappende og hjælpe i udfordrede situationer.

Mindfulness er en del af hverdagen på skolen, både i dojo’en og som øvelser i den daglige undervisning, og er øvelser i nærvær, fokus, ro og koncentration, og kan med få øvelser nedsætte stressniveauet, måske helt forebygge det og få fokus på tanker og følelser, der for både børn og voksne kan være mange i løbet af en dag. Mindfulness bliver dermed også et redskab i undervisningen til bedre ro, fokus, koncentration og fordybelse.

 

Globalt medborgerskab

Faget tager udgangspunkt i dimensionen af Ret, Pligt og Ansvar. Der arbejdes med både fællesskabets og den enkeltes trivsel.

Med faget Globalt medborgerskab ønsker vi at klæde eleverne på til at være aktive og selvstændigt tænkende i en globaliseret demokratisk verden. Medborgerskabsfaget arbejder med social ansvarlighed og sigter fremad på at danne demokratiske og ansvarlige medborgere i Danmark, i Europa såvel som i verden, og hvor dimensionerne af Ret, Pligt og Ansvar går hånd i hånd.

Trivsel er i dette fag en vigtig del. Trivsel er i det hele taget en vigtig parameter i hverdagen uanset.

I faget medborgerskab tages dagligdagen og trivslen op, og på temadage kommer eleverne omkring faste temaer som børns rettigheder, børnekonventionen, regler, pligter, ansvar, fællesskaber, konflikter, mobning, grænser, demokrati, racisme, tolerence og rummelighed. Store temaer, der hver især rummer brede forløb og masser af stof til at arbejde med.

Forebyggelsen spiller en vigtig rolle. Vi arbejder forebyggende omkring hele skolens værdifundament. I dagligdagen ved at løse konflikter og italesætte de udfordringer, som eleverne møder. Vi holder jævnligt klassemøder, hvor dels opståede problematikker tages op, dels temaer der er relevante debatteres i klassen, og aftaler laves. 

Med Globalt medborgerskab på skemaet skaber vi på skolen et fælles sprog omkring trivsel og relationer.

Skole-hjem samarbejde

 At vælge Park Allé Privatskole til forpligter. Skole-hjemsamarbejdet er også vigtigt indenfor faget Globalt medborgerskab, hvor forældrene er vigtige samarbejdspartnere og forbilleder. Vi forventer, at man som forældre bakker op om det værdifulde fællesskab og prioriterer at deltage i klassens/skolens

arrangementer. Også inden for dannelsen mener vi, at forældre spiller en hovedrolle i barnets skoleliv. Både forældre og skole skal være gode forbilleder, støtte op om det gode fællesskab, være rummelige overfor alle klassekammerater, tale pænt om andre, opfordre til legeaftaler på tværs og prioritere fælles arrangementer i klassen og på skolen.